ฟังการบรรยายความเป็นมา แนวคิดในการบริหารและการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรี พร้อมคณะ โดยมี นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร กลุ่มผู้นำชุมชนบ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายความเป็นมา แนวคิดในการบริหารและการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “สวนสามแสน” ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น พัฒนารายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นหลักปฏิบัติต่อไป

 

Categories: ภาพกิจกรรม