การมอบข้าวกล่องสำหรับผู้กักตัวจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมาตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยกลุ่มแม่บ้าน ได้ร่วมกันมอบข้าวกล่อง สำหรับผู้กักตัวจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตที่ 1 เขตที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม