รับบริจาคขยะรีไซเคิลในตำบลศรีวิชัย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย เพื่อนำไปจำหน่ายและนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายขยะไปสมทบกองทุน “คนศรีวิชัย ไม่ทิ้งกัน” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสในตำบลศรีวิชัย

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม