รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประเมินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563

ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562