รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  ได้จัดทำโครงการต่าง ๆ  ด้านการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ดังนี้

  1. กิจกรรมตักบาตรเทโว ณ  วัดบ้านปาง  วันที่ 7  ตุลาคม  2560
  2. กิจกรรมทำฝายร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ ณ  ป่าชุมชนบ้านแม่จ๋อง  หมู่ที่ 7  วันที่ 15  ธันวาคม  2560
  3. กิจกรรมฟังเทศน์ วันวิสาขบูชา ณ  วัดห้วยบง  วันที่ 30  พฤษภาคม  2561
  4. กิจกรรมเจริญภาวนา และรักษาศีล  วันมาฆบูชา  ณ  วัดบ้านปาง  วันที่ 1  มีนาคม  2561
  5. กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านปาง ณ วัดบ้านปาง  วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2561
  6. กิจกรรมวันเปลี่ยนผ้าครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ วัดบ้านปาง  วันที่ 11  มิถุนายน  2561
  7. กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันเทศบาล ณ  เทศบาลตำบลศรีวิชัย  วันที่ 24  เมษายน  2561
  8. กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  วันที่ 27  กันยายน  2561

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม,รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี