รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรฯ เข้ารับการทดสอบ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยให้รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.30 น.

05 5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ.pdf

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์