(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๓๐-๐๐๔ สายทาง บ้านแม่ป้อก – แม่จ๋อง เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๓๐-๐๐๔ สายทาง บ้านแม่ป้อก – แม่จ๋อง ตำบลศรีวิชัย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่จราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๕,๓๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

แบบรูปรายการละเอียด

Categories: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง,ข่าวประชาสัมพันธ์,ประกาศสอบราคาและประกวดราคา