การลงพื้นที่สุ่มตรวจการใช้สารเคมีในเกษตรกร บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ นางสุทธินี ยะบุญทา รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.บ้านแม่ป้อก อสม. ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจการใช้สารเคมีในเกษตรกร บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

 

 

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม