วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่ง นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ ได้ให้เกียรติมาร่วมงานและมอบของรางวัลพิเศษให้กับเด็กและเยาวชน ภายในกิจกรรมจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกด้านความรู้ ความสามารถ และได้รับความสนุกสนาน เพื่่อส่งเสริมเด็กให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อิ่นอย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาต ดังคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม