วิสัยทัศน์และพันธกิจ

“พัฒนาคน พัฒนาการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”