สำนักปลัด

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สิบโทปิยะ เปียงน้อย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวรัชณีย์ กองแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายภูเบศร์ บุญมา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

สิบเอก นรินทร์ เขื่อนควบ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสาวอกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางศิวนาถ นันตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายทวีชัย ชาวยา
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายมานพ โกเสนตอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร

นายนพดล โปธิป้อ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมจัน อินต๊ะใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายธีรัตน์ แสงขัด
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ว่าที่ ร.ต.หญิง บุษญารัตน์ ขาวเถิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวณัฐธิดา อินมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ