สำนักปลัด

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ว่าที่ร้อยตรี กมล อินแฝง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ตำแหน่งว่าง – – อบจ.ปราจีนบุรี

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวรัชณีย์ กองแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายภูเบศร์ บุญมา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

Responsive image

สิบโทปิยะ เปียงน้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวอกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายทวีขัย ชาวยา
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายดวงดี พรหมปะละ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายมานพ  โกเสนตอ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางศิวนาถ นันตา
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายนพดล โปธิป้อ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายธีรัตน์ แสงขัด
พนักงานจ้างทั่วไป

นายชัยเดช นิลโขง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวปพิชญา ไชยวุฒิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมจัน อินต๊ะใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวิทยา ปะละอ้าย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายนครินทร์ หม่องคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสงกรานต์ ชัยยะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายชนม์วรินทร์ คล้ายณรงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ