สำนักปลัด

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ว่าที่ร้อยตรี กมล อินแฝง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวรัชณีย์ กองแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางรุจิดา ชมภูเทพา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.อกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายภูเบศร์ บุญมา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นายรัชนินทร์ เมืองใจ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

นายดวงดี พรหมปะละ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายทวีขัย ชาวยา
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายธีรัตน์ แสงขัด
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายนพดล โปธิป้อ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

น.ส.ศิวนารถ อุตมะ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายมานพ  โกเสนตอ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายนครินทร์ หม่องคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวิทยา ปะละอ้าย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมจันทร์ อินต๊ะใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

น.ส.ปพิชญา ไชยวุฒิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายชนม์วรินทร์ คล้ายณรงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายชัยเดช นิลโขงนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสงกรานต์ ชัยยะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ