สำนักปลัด

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ว่าที่ร้อยตรี กมล อินแฝง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายรัชนินทร์ เมืองใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวรัชณีย์ กองแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายภูเบศร์ บุญมา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นางรุจิดา ชมภูเทพา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.อกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายทวีขัย ชาวยา
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายดวงดี พรหมปะละ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายมานพ  โกเสนตอ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

น.ส.ศิวนารถ อุตมะ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายนพดล โปธิป้อ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายธีรัตน์ แสงขัด
พนักงานจ้างทั่วไป

นายชัยเดช นิลโขงนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

น.ส.ปพิชญา ไชยวุฒิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมจันทร์ อินต๊ะใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวิทยา ปะละอ้าย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายนครินทร์ หม่องคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสงกรานต์ ชัยยะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายชนม์วรินทร์ คล้ายณรงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ