สำนักปลัด

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสาวกัญฐภา โคงาม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายภูเบศร์ บุญมา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

สิบเอก นรินทร์ เขื่อนควบ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวมานิดา ศรีษาพุทธ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นายวัชรพงษ์ สุขเพีย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวอกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายทวีชัย ชาวยา
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายมานพ โกเสนตอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร

นายวิทยา ปาละอ้าย
พนักงานขับรถ

นางศิวนาถ นันตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชริศรา มณีแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป

นายนพดล โปธิป้อ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมจัน อินต๊ะใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายนครินทร์ หม่องคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ว่าที่ ร.ต.หญิง บุษญารัตน์ ขาวเถิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวณัฐธิดา อินมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ