สำนักปลัด

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ว่าที่ร้อยตรี กมล อินแฝง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


สิบเอกนรินทร์  เขื่อนควบ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

Responsive image

สิบโทปิยะ เปียงน้อย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวรัชณีย์ กองแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายภูเบศร์ บุญมา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นางสาวอกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายทวีขัย ชาวยา
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายมานพ  โกเสนตอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร

นางศิวนาถ นันตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายดวงดี พรหมปะละ
พนักงานขับรถยนต์

นายนพดล โปธิป้อ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายธีรัตน์ แสงขัด
พนักงานจ้างทั่วไป

นายวิทยา ปะละอ้าย
พนักงานจ้างทั่วไป

นายนครินทร์ หม่องคำ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายชัยเดช นิลโขง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมจัน อินต๊ะใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ