สำนักปลัด

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สิบโทปิยะ เปียงน้อย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวรัชณีย์ กองแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายภูเบศร์ บุญมา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


สิบเอกนรินทร์  เขื่อนควบ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวอกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายทวีขัย ชาวยา
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายมานพ  โกเสนตอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร

นางศิวนาถ นันตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายดวงดี พรหมปะละ
พนักงานขับรถยนต์

นายนพดล โปธิป้อ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายธีรัตน์ แสงขัด
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายนครินทร์ หม่องคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมจัน อินต๊ะใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายนิวัฒน์ ปันปละ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวศิรินภา เขื่อนควบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวณัฐธิดา อินมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ว่าที่ ร.ต.หญิง บุษญารัตน์ ขาวเถิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ