สื่อเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด (ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดทำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับเผยแพร่เนื้อหาผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัยจึงขอเผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้ประชาชนทราบ เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง 

  

บทความเสียงตามสาย มิ.ย.63

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์