หัวหน้าส่วนราชการ

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง
ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางอรชร สมพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายประยุทธ เงาส่อง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง
รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง
รก. ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง
รก. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม