หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รก.ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย

มือถือ 084-729-6330

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

มือถือ 084-729-6330

นางสกุลนา ทองพฤกษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 081-884-6989


นายวสันต์ ทะกาวิน
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
รก.ผู้อำนวยการกองช่าง

มือถือ 089-554-9422

นางสาวศิริพร รังสิยารมณ์
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มือถือ 094-909-3575

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา

มือถือ 084-729-6330

นางสาวเบญจมาศ วงศ์ต๊ะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 082-181-8461