หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รก.ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย

มือถือ 084-729-6330

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

มือถือ 084-729-6330

นางสกุลนา ทองพฤกษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 081-884-6989


นายวสันต์ ทะกาวิน
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
รก.ผู้อำนวยการกองช่าง

มือถือ 089-554-9422

นายสมพล แปงชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


ว่าที่ร้อยตรี เจษฎา หมอมูล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายสมพล แปงชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม