หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รก.ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย
มือถือ 084-729-6330

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
มือถือ 084-729-6330

นางสกุลนา ทองพฤกษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 081-884-6989


นายวสันต์ ทะกาวิน
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
รก.ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 089-554-9422

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 084-729-6330


นางสาวอิสรีย์ โชคธนาวินวุฒิกร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 089-192-4197

นายศุภกิจ ยอดมูลดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มือถือ 086-659-6939