หัวหน้าส่วนราชการ

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง
ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย

มือถือ 094-813-4387

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

มือถือ 084-729-6330

นางสาวอรชร แสนยอง
ผู้อำนวยการกองคลัง

มือถือ 081-746-9626

นายประยุทธ เงาส่อง
ผู้อำนวยการกองช่าง

มือถือ 081-366-4657

นางสาวศิริพร รังสิยารมณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มือถือ 094-909-3575

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

มือถือ 084-729-6330

นางสาวกรรณิการ์ วงค์จันติ๊บ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

มือถือ 084-173-3325