อำนาจหน้าที่และภารกิจ

    การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา “พัฒนาคน พัฒนาการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” การพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัยจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  เทศบาลตำบลศรีวิชัยยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ด้านพัฒนาอาชีพเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

    การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล  อาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยใช้เทคนิค SWOT  เข้ามาช่วย  ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าเทศบาลตำบล  มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาสและภัยคุกคาม   ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลักของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงสภาพปัญหา  โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น  7  ด้าน   ดังต่อไปนี้

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ (มาตรา 16 (2))
(2)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ   (มาตรา 16 (4))
(3)  การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))
(4)  ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา (มาตรา 16 (5))
(5)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 51(7))
(6)  การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))
(7)  การขนส่ง และการวิศวกรรม (มาตรา 16 (26))
(8)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา 16 (27))
(9)  หน้าที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล (มาตรา 50 (9))

 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
(1)  การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))
(2)  การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (มาตรา 16 (14))
(3)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))
(4)  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการจำกัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย (มาตรา 50(4))
(5)  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา (50(4))
(6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ (มาตรา 50(7))
(7)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16 (22))
(8)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))
(9)  การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน (มาตรา 16 (3))
(10) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา 51 (6))
(11) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (22))
(12) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสาถนที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 16 (13))
(13) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16 (21))
(14) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส      (มาตรา 16 (3))

3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1)  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16 (3))
(2)  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (มาตรา 16 (3))
(3)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17))
(4)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 16 (29))
(5)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ (มาตรา 16 (23))
(6)  การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))
(7)  การผังเมือง (มาตรา 16 (25))

4.  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1)  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร (มาตรา 51 (5))
(2)  การส่งเสริม การฝึก  และประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))
(3)  การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7))
(4)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 16 (8))

5.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1)  การจัดการ การบำรุงและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (มาตรา 16 (24))
(2)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา 17 (12))

 6.  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารัตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1)  บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  (มาตรา 50 (8))
(2)  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (มาตรา 50 (6))

  7.  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน   การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
(1)     การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  (มาตรา 16 (15))
(2)    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16 (16))
(3)    สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น  (มาตรา 45 (3))
(4)    ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9))
(5)    การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17 (3))
(6)    การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17 (16))

ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจเทศบาล  ภารกิจดังกล่าวสามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาลตำบลศรีวิชัย เมื่อพิจารณาความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ การดำเนินงานของเทศบาลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารเทศบาลแล้ว เทศบาลตำบลศรีวิชัย มีศักยภาพในการพัฒนาเพียงพอ

ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่เทศบาลตำบลศรีวิชัยจะดำเนินการ

เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้พิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย ศักยภาพ  ความต้องการของราษฎร นโยบายของผู้บริหาร ประกอบกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาของเทศบาล เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  และแผนพัฒนาเทศบาล จึงกำหนดภารกิจที่เทศบาลดำเนินการ  ดังนี้

 1.    ภารกิจหลัก
(1)     การให้มีบำรุงทางบกและทางน้ำ
(2)    การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
(3)    การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(4)    การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(5)    การให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(6)    การให้ราษฎรได้รับการศึกษา อบรม
(7)    การส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการผู้ด้อยโอกาส
(8)    การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(9)    การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น
(10)    การให้มีโรงฆ่าสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมสัตว์
(11)    การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(12)    การบำรุงรักษาและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
(13)    การให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
(14)    การให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(15)    การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(16)    การสาธารณูปการ
(17)    การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(18)    ส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ
(19)    การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(20)    การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(21)    การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
(22)    การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(23)    การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(24)    การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(25)    การจัดการบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(26)    การผังเมือง
(27)    การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(28)    การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(29)    การควบคุมอาคาร
(30)    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(31)    การพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรมนุษย์
(32)    การพัฒนาการบริหารเทศบาลและการพัฒนาการเมืองการบริหาร

2. ภารกิจรอง
(1)  การให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
(2)  การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
(3)  การให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(4)  การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
(5)  การจัดการศึกษา
(6)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(7)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ
(8)  การจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(9)  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน