เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 15  สิงหาคม พ.ศ.2566

เวลา 09.00  น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

  • 1. เรื่อง พิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระแรก (รับหลักการ)
  • 2. การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์