เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2566

เวลา 09.00  น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

  • 1.ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ)
  • 2. ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่ 3 (ขั้นลงมติ)
  • 3.การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์