เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566

เวลา 09.00  น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

  • 1.การขอความเห็นชอบอนุญาตให้เข้าพื้นที่สำรวจเพื่อจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บ้านอุดมพัฒนา หมู่ 12
  • 2.การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  • 3.การพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์