แจกเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

วันที่ 8 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ต้องกักตัวและรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ให้กับประชาชน บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ 5   บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 10 และบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12

Categories: กองสาธารณสุข,ภาพกิจกรรม