แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำเดือน มีนาคม 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้กองสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำเดือน มีนาคม 2565 จำนวน 13 หมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม