การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2561-2563)

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

คู่มือ การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น (คู่มือสมรรถนะหลัก)

คู่มือ การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น (คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร)

คู่มือ การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น (คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน)

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)

2101 นักบริหารงานนทั่วไป (ต้น-สูง)

2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)

2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)

2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง)

2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)

2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)

3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3601 นักวิชาการสาธาณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3701 วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

4101 จพง.ธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายไ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4706 นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4801 จพง.พัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4805 จพง.ป้องกัน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานของพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564