แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อ้างถึงระเบียบข้อ 22/2 อำนาจของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม /แก้ไข /เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 /2566

 

เพิ่มเแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)