โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด

วันที่ 20-21 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมอมรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด สู่สังคมที่ยังยืน ประจำปี 2561 เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด สร้างชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ให้แก่ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม