โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย

เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดยนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย  มอบหมายให้พนักงานจ้างเหมาบริการเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามบริเวณบ่อขยะ บ้านแม่ป้อกเหนือ  หมู่ที่ 5 และบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม