โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ 

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยรับมอบโครงการปรับปรุง บ้านเลขที่ 115 หมู่ 10 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2565 กองกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม