โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลศรีวิชัย

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ชมรม อสม.บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12 จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจัดกิจกรรมการรณรงค์เก็บทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในชุมชน พ่นฝอยละอองเคมีกำจัดยุงลาย และมอบทรายอะเบทแก่ทุกครัวเรือน เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบลูกน้ำยุงลายในบ้านตนเอง รวมถึงโรยสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะน้ำขังทุกหลังคาเรือน สถานศึกษา และวัด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกของตำบลศรีวิชัย ณ บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม