โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านปาง หมู่ที่ 1

วันที่ 4 กันยายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาง และ อสม.บ้านปาง หมู่ที่ 1 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม