โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายดวงจันทร์ จันทร์โอสถ ปลัดอำเภอลี้ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ร่วมกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรตำบลศรีวิชัย โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา รวมทั้งการสร้างต้นแบบในการทำการเกษตรปลอดการเผาเพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรในระยะต่อไป

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล