โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันตนเอง

วันที่ 22 มิถุนายน 2560  เทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดโครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันตนเอง เพื่อให้ประชาชนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ ความสามารถด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชน

 

Categories: ภาพกิจกรรม