โครงการส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนเรื่องอัคคีภัยและการใช้แก๊สหุงต้มในครัวเรือน

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดยนายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม  สภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน  จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน เรื่องอัคคีภัยและการใช้แก้สหุงต้มในครัวเรือน  เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็ก  ความรู้ด้าน พรบ.เด็กและเยาวชน พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ความรู้ด้านเพศสัมพันธ์  การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น (EMS) ความรู้ทักษะด้านการใช้แก๊สหุงต้มในครัวเรือนเบื้องต้น การใช้ถังดับเพลิง  ความรู้ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การมีส่วนร่วมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ โรงเรียนบ้านปาง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด