โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร และพนักงานของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ณ วัดห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม