โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit)

วันที่ 7 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนไปสู่กลุ่มเป้าหมายภูมิภาคในระดับจังหวัดและชุมชน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารคำแนะนำ แก่กลุ่มเป้าหมายให้รู้จักการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล