โครงการแปรรูปอาหารและขนมไทย

พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับกองสวัสดิการสังและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ดำเนินโครงการแปรรูปอาหารและขนมไทย

Categories: กองสวัสดิการสังคม