ส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายในสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย

เทศบาลตำบลศรีวิชัย ส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่มีความรู้สึกผ่อนคลายในการทำงานเพราะเชื่อว่าถ้าทำงานเกิดความเครียดต่อสิ่งต่างๆ ในการทำงาน และภายในสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัยได้จัดสถานที่ผ่อนคลายมีสิ่งแวดล้อมเป็นสีเขียวทำให้จิตใจสบายทำให้จิตใจคลายความเครียด

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม