ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๓๐-๐๐๔ สายทาง บ้านแม่ป้อก - แม่จ๋อง ตำบลศรีวิชัย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๕…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแห…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง น…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง น…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นั…
ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกบนอัดแน่น รหัสสายทาง ลพ.ถ.30-084 เรียบคลองส่งน้ำฝายสบจ๋อง(ทุ่งนอก) บ้านอุ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ       ด้วยเทศบาลตำบลศรีวิ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดสร้างวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการจัดสร้างวัสดุมงคล สำหรับตอบแทนแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเง…
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานมหกรรมเฟอร์นิเจอร์บ้านม้าแฟร์ ของดีจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 7 - 11 …
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูนจะจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลสถิติจำนวน 8 โครงการ ทั่วจังหวัดลำพูน ในเดื…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.30-074 สายทาง บ้านแม่ป้อกเหนือ-บ้านห้วยบง ผิวจราจรกว้าง…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย ในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 5 โครงการ ด้วยวิธ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 29 ในวันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลาตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปร…

เทศบาลตำบลศรีวิชัย ขอประกาศการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ก.ท. ยังไม่มีผู้มาแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว …

เทศบาลตำบลศรีวิชัย จะแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับพนักงานจ้างทั่วไปได้ลำดับตามอ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันดำเนินการสรรหา และเลือกสรร กำหนดวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 โดยให้รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.30 น. เพื่อทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) โดยแต่งกา…
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลศรีวิชัย ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดยนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้จัดโครงการพัฒนาตำบลศรีวิชัยเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อพัฒน…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน แบบหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 ค…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้จัดงานสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านปางและอนุสาว…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรเทศบาลตำบลศรีวิชัย ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 1 (45/2565) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2565)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรฯ เข้ารับการทดสอบ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยให้รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.30 น. 05 5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ…

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้จัดงานสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี พ.ศ.2564 ระหว…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลศรีวิชัย ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดกระทง งานสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลศรีวิชัย ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสามารถตอบแบบสำรวจออ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลื…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลือกต…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลือก…
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลศรีวิชัยขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 คน กำหนดเลือกตั้ง ในว…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 คุณวรรณทิภา ปัญญากรณ์ (ครูดี) ได้อุทิศโอนที่ดิน เนื้อที่ 4.5 ตารางวา ให้เทศบาลตำบลศรีวิชัย เพื่อใช้ในงานราชการ ขุดเจาะบ่อน…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

++ประชาสำพันธ์++ เทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง การขยายกำหนดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ออกไปอีก 1 เดือนเพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้เสี…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ นายสมนึก แก้วประเทศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศร…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา     ผู้ที่ม…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลศรีวิชัย ดำเน…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วม…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี อภิชาติ เนตรผาบ เลขานุการนายกเทศ…

คำสั่ง ทต.ศรีวิชัย 094.2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล คำสั่ง ทต.ศรีวิชัย 095.2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 2 - 7 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยพนักงานและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อาสาปศุสัตว์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหม…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย และนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28…
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ขอประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี (อย่างไม่เป็นทางการ) ในการเลือกตั้งเมื่อว…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยฯ (ส.ถ./ผ.ถ. 4/4) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครร…
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.63   เวลา 13.00 น.  นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกา…
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย  ผู้สู…
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายสุรพล ดวงจิต ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ได้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สม…
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563  สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยนายสุรพล ดวงจิต  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัย…
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย  นำโดยนายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดทำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับเผยแพร่เนื้อหาผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ  เทศ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลศรีวิชัย รับ…

เรื่อง การจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรค…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ชมรม อสม.บ้านแม่ป้อก หมู่ที่…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานการประชุม ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เทศบาลตำบลศรีวิชัย เพื่…

ประกาศ ยกเลิกการขอสำเนาฯ เพื่อการติดต่อราชการในสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประกาศ ยกเลิกการขอสำเนาฯ เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอา…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลต…
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดโครงการสูงวัยศรีวิชัยใจเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้ประกาศเจต…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 กันยายน 2562 สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสุรพล ดวงจิต ประธานสภาเทศบาล ได้จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 กันยายน 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนแม่ตืนวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 "กวางทอง…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถาน…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 กันยายน 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มี…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดโครงการ สานรักสานสัมพันธ์สู่ครอบครัวมั่นคง ซึ่งเทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมก…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 - 12 กันยายน 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำหมู่บ้านและเกษตรกรในพื้นที่…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดการประชุมเสวนาเวทีสร้างความเข้าใจ ถอดบทเรียนการบริหารจัดการ "ธรรมนูญสร้างสุข สู่สังคม 4.0 ชุมชนตำบลศรีว…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่่ 3 กันยายน 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ ซึ่งทางโรงเรี…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ร่วมกิจกรรมโครงการหนูน้อยคนเก่ง ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดโครงการเพ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน แ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ปลัดเทศบาลฯ และพนักงาน เจ้า…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสุรีรัตน์ รุ่งเรื…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทีมกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลศรีวิชั…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำโดย นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และ นาย…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 อำเภอลี้ ร่วมกับเทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ประจำเดือนสิงหาคม 2562 อำเภอลี้ โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิม…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย …
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้เข้าร่วมเดินขบวนเปิดงานเทศกาลลำไย และของ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านร่…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมร…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศร…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย หัวหน้าส่วนเทศ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัยได้เรียนรู้ทางด้…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ดำเนินการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ.2…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด“ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก“ ประจำปีงบประ…

การดำเนินการโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง  เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ดำเนินการอบรม ณ วัดบ้านปาง หมู่ที่ 1 ตำบล…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพร…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดโครงการแม่ครัวตัวน้อย ซึ่งกองการศึกษาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตตรีตำบลศรีวิชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดล…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างเทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมเป็นวิทยากรและเข้าร…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้น…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน เจ้าหน้าที่ เ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสีภายใน เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยแบ่งนักก…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืนใน…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 นายสมยศ กันทะวัง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ “เลิกดื่ม เลิกขับเร็ว ร่วมใจ ใส่หมวกนิรภัย” ซึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานโครงการ "หนูน้อยฟันดี" ซึ่งกองการศึกษาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จั…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลศรีวิชัยได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านศรีวิชัย เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดยนายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย นายอุดม ติ๊บเตปิน รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม…

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  ได้จัดทำโครงการต่าง ๆ  ด้านการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ดังนี้ กิจกรรมตักบาตรเทโว ณ  วัดบ้านปาง  วันที…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 กันยายน 2561 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการอบรม ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประช…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20-21 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมอมรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเสริมสร้างคว…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ การดำเนินงานพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ป…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการให้คำปรึกษาและการตรวจเลื…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 กันยายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดอบรมโครงการป้องกันโรคไ…

ประกาศผลการสรรหา  และเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  จำนวน…

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง  ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร  จากหลักฐานที่ใช้ในการสมัครในขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว  จึงขอป…

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  เพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน…

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งและมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 กองช่างเทศบาลตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย พนักงาน-เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย และประชาชนชาวบ้านศรีบุญเรือง หมู่9 ได้ร่วมกันทำการซ่…
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีวิชัย จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "เทศบาลตำบลศรีวิชัยสะอาด ปราศจากโฟร (No Form)"…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้จัดงานเปิดป้ายชาติภูมิสถานครูบาเจ้าศ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 มิ.ย. 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้จัดงานประเพณี 140 ปี ครูบาเจ้าศรีว…

ตามที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ  ตำแหน่ง  น…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมตรีตำบลศรีวิชัย ได้ มอบเครื่องวัดความดัน และทรายอะเบท ให้แก่ อาสาส…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย  พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบสำนักงาน ตามโ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 พฤษภาคอม 2561 นางฐิติรัตน์ จันทร์โอภาส นายกกิ่งกาชาดอำเภอลี้พร้อมด้วยคณะ ร่วมกับ นายสม ยศกันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย รองนายกฯ ประธานสภ…

ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติการ ประกาศรับสม…
ข่าวประชาสัมพันธ์

 วันที่ 27 เมษายน 2561 กองการศึกษาเทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 โดยมี นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 เมษายน 2561 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ร่วมงานบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนป ระจำปี 2561 ณ วัดบ้านห้วยบง อำเภอลี้ จังห…

ประจำปี พ.ศ. 2565 เรียกประชุมสภาฯ-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ปี-2565 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสาม…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ตุลาคม 2560 นายสมยศ กันทะวัง นายยกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดงานทำบุญตัดบาตรเทโวโร…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่…
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้สนใจ ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น "ตัดผมชาย" 60 ชั่วโมง ณ เทศบาลตำบลศรีวิชัย เทศบาลตำบลศรีวิชัย และแรงงานจังหวัดลำพูน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงานลำพูน จัด…
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 มิ.ย. 2560 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้จัดงานประเพณี 139 ปี ครูบาเจ้าศรีว…