ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศ/คำสั่ง

คำสั่งเทศบาลตำบลศรีวิชัย ที่ 056 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่่อนจริยธรรม
ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดลำพูน  พ.ศ.2566
ประกาศ/คำสั่ง

รายชื่อพนักงานเทศบาลสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติงาน รอบ 1 ตุลาคม 2565 (1 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565)
ประกาศ/คำสั่ง

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลศรีวิชัย ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564…
ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดกระทง งานสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2564
ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลื…
ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลือกต…
ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลือก…
ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำ…

คำสั่งเทศบาลตำบลศรีวิชัย ที่ 076/2564 เรื่อง แต่งตั้งปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย  ลงวันที่  28 มีนาคม พ.ศ. 2564  &nb…