ประกาศ/คำสั่ง

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563