ประกาศ/คำสั่ง

คำสั่งเทศบาลตำบลศรีวิชัย ที่ 076/2564 เรื่อง แต่งตั้งปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย  ลงวันที่  28 มีนาคม พ.ศ. 2564  &nb…