ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

วิ ลำไยสีทอง        ผลไม้เพื่อสุขภาพชนิดนี้เป็นที่นิยมรับประทานอย่างมากในบ้านเรา โดยจังหวัดที่ปลูกมากที่สุดคือจังหวัดลำพูน สำหรับประเทศที่ปลูกมากที่สุ…
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ตุง ล้านนา        เครื่องใช้ในการประดับหรือใช้ในการประกอบพิธีกรรมอย่างหนึ่งของคนล้านนา คำว่า “ตุง” ตรงกับภาษาบาลีว่า “ปฏากะ” หรือ ธงปฏาก มีลักษณะเป็นแ…
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

บุญส่งเฟอร์นิเจอร์        ไม้ทำเฟอร์นิเจอร์ ในปัจจุบันนั้น อุตสาหกรรมด้านการ ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ได้พัฒนาไปไกลมาก มีการใช้วัตถุดิบต่างๆ มาทำเฟอร์นิเจอร์ม…
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

เกษตรอินทรีย์        คือการทำการเกษตรด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติ โดยที่พื้นที่ที่ทำเกษตรนั้น ต้องไม่มีสารพิษ หรือสารเคมีตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนข…
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

นวดแผนไทย ตอกเส้น         การตอกเส้น เป็นภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ซึ่งต้องกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญ คนภาคเหนือเรียกว่า “หมอเมือง” เป็นการสืบทอดภูมิป…
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

‘จักสานไม้ไผ่’ ภูมิปัญญาบนแผ่นดินเมืองเหนือ คำว่า ‘จัก’ คือการนำลำไผ่มาผ่า ฉีก จนได้เป็นเส้นบางๆ ‘สาน’ คือการนำเส้นไผ่ที่จักแล้วมาขัด สอด ไขว้ ขึ้นโคร…
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ฟ้อนเล็บล้านนา        ฟ้อนเล็บ เป็นศิลปะการแสดงภาคเหนือที่มีความงดงาม อ่อนช้อยลีลาการฟ้อนเล็บ จะแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงของผู้แสดง เพราะการฟ้อนเล็บจะ…
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผ้าทอ"ปกาเกอะญอ" (ผ้ากี่เอว)         ผ้าทอมือปกาเกอะญอ ผ้าทอมือของกลุ่มแม่บ้าน บ้านห้วยบงเป็นเอกลักษณ์ของกะเหรี่ยงผู้หญิงทุกคนในตำบลศรีวิชัย ต้องทอผ้า…
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กล้วยฉาบทรงเครื่อง แม่บุญมี OTOP อ.ลี้        กล้วยฉาบ เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย ที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเมื่อนำไปทอดจนกรอบ ผสมกับเคลือบน้ำเชื…