ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

วันที่ 20 กันยายน 2562 สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสุรพล ดวงจิต ประธานสภาเทศบาล ได้จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เ…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 20 กันยายน 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนแม่ตืนวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 "กวางทอง…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 17 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถาน…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 16 กันยายน 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มี…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดโครงการ สานรักสานสัมพันธ์สู่ครอบครัวมั่นคง ซึ่งเทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมก…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 9 - 12 กันยายน 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการ…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 10 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำหมู่บ้านและเกษตรกรในพื้นที่…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดการประชุมเสวนาเวทีสร้างความเข้าใจ ถอดบทเรียนการบริหารจัดการ "ธรรมนูญสร้างสุข สู่สังคม 4.0 ชุมชนตำบลศรีว…
ภาพกิจกรรม

วันที่่ 3 กันยายน 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ ซึ่งทางโรงเรี…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ร่วมกิจกรรมโครงการหนูน้อยคนเก่ง ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดโครงการเพ…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน แ…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ปลัดเทศบาลฯ และพนักงาน เจ้า…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบ…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสุรีรัตน์ รุ่งเรื…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทีมกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลศรีวิชั…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำโดย นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และ นาย…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 อำเภอลี้ ร่วมกับเทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ประจำเดือนสิงหาคม 2562 อำเภอลี้ โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิม…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย …
ภาพกิจกรรม

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้เข้าร่วมเดินขบวนเปิดงานเทศกาลลำไย และของ…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านร่…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมร…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศร…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย หัวหน้าส่วนเทศ…
ภาพกิจกรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัยได้เรียนรู้ทางด้…
ภาพกิจกรรม

ประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ดำเนินการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ.2…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด“ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก“ ประจำปีงบประ…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชั…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 9 เมษายน 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรร…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพร…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดโครงการแม่ครัวตัวน้อย ซึ่งกองการศึกษาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุ…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้นำรถบรรทุกน้ำให้บริการประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแ…
ภาพกิจกรรม

นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้า…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตตรีตำบลศรีวิชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดล…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างเทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมเป็นวิทยากรและเข้าร…
ภาพกิจกรรม

วันอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้น…
ภาพกิจกรรม

วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน เจ้าหน้าที่ เ…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 26 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสีภายใน เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยแบ่งนักก…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืนใน…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 นายสมยศ กันทะวัง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ “เลิกดื่ม เลิกขับเร็ว ร่วมใจ ใส่หมวกนิรภัย” ซึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานโครงการ "หนูน้อยฟันดี" ซึ่งกองการศึกษาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จั…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลศรีวิชัยได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านศรีวิชัย เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดยนายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย นายอุดม ติ๊บเตปิน รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม…

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  ได้จัดทำโครงการต่าง ๆ  ด้านการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ดังนี้ กิจกรรมตักบาตรเทโว ณ  วัดบ้านปาง  วันที…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 27 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประ…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 26 กันยายน 2561 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการอบรม ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประช…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 20-21 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมอมรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเสริมสร้างคว…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ การดำเนินงานพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ป…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 19 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการให้คำปรึกษาและการตรวจเลื…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 10 กันยายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดอบรมโครงการป้องกันโรคไ…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 กองการศึกเทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี จัดโครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ของตำบล…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการงานบุญสุขใจ อาหารปลอดภัย  ไร้โฟม สุขภาพดี ของชมรมแม่บ้า…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเก…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ เข้า…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย ให้การต้อนรับ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่า…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 18 กรกฏาคม 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำพบลศรีวิชัยและบ้านพักเด็กจังหวัดลำพูนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กตามโครงการเด็…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 กองช่างเทศบาลตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย พนักงาน-เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย และประชาชนชาวบ้านศรีบุญเรือง หมู่9 ได้ร่วมกันทำการซ่…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 22 มิถุนายน 2560  เทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดโครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันตนเอง เพื่อให้ประชาชนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีค…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เ…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้จัดงานเปิดป้ายชาติภูมิสถานครูบาเจ้าศ…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 11 มิ.ย. 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้จัดงานประเพณี 140 ปี ครูบาเจ้าศรีว…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมตรีตำบลศรีวิชัย ได้ มอบเครื่องวัดความดัน และทรายอะเบท ให้แก่ อาสาส…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย  พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบสำนักงาน ตามโ…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบาลศรีวิชัย ร่วมกับ ห…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 22 พฤษภาคอม 2561 นางฐิติรัตน์ จันทร์โอภาส นายกกิ่งกาชาดอำเภอลี้พร้อมด้วยคณะ ร่วมกับ นายสม ยศกันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย รองนายกฯ ประธานสภ…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561และร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กน…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรี ร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรี พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์…
ภาพกิจกรรม

 วันที่ 27 เมษายน 2561 กองการศึกษาเทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 โดยมี นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำ…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 24 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลศรีวิชัยร่วมกัน รดน้ำดำหัว นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิช…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 17 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายยกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย คณะผู้บริหาร พนักงาน-เจ้าหน้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มหน่วยงา…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้า ได้จัดโครงการวันผู้…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 2 เมษายน 2561 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ร่วมงานบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนป ระจำปี 2561 ณ วัดบ้านห้วยบง อำเภอลี้ จังห…
ภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงาน การสร้างฝ่ายชะลอน้ำ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดโครงการศึกษาดูงาน การสร้างฝ่ายชะลอน้ำตามรอยพ่อ ณ บ้านสามขา อำเภอเเม่ทะ …
ภาพกิจกรรม

อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมยศกัน กันทะวัง นายกเทศมตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดจัดอบรมอาสาสมัค…
ภาพกิจกรรม

กีีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย วันที่ 9 กุมภาพันธ์ กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดงานกีฬาสี ให้แก่ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท…
ภาพกิจกรรม

ทำฝายร่วมใจ ทำความดีเพื่อพ่อ 2561 วันที่ 26 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน เเละชาวบ้าน บ้านแม่จ๋องหมู่ 7 จัดโครงการ ทำฝายร่วมใจ ทำค…
ภาพกิจกรรม

โครงการสรา้งฝายมีชีวิต วันที่ 23 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 กำนัล ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน และประชาชน บ้า…
ภาพกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ 2561 วันที่ 13 มกราคม 2561 กองการศึกษาเทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 โดยมี นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบล…
ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก วันที่ 11 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่า จัดโครงการฝึกอบรมหล…
ภาพกิจกรรม

เดินรณรงค์ "เลิกดื่ม เลิกขับเร็ว ร่วมใจใสหมวกนิรภัย" วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย คณะผู้บ…
ภาพกิจกรรม

ทำฝายร่วมใจ ทำความดีเพื่อพ่อ ณ ป่าชุมชนม่อนผาแดง วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ…
ภาพกิจกรรม

มอบเงินสงสงเคราะห์ ผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค - บริโภค วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลศ…
ภาพกิจกรรม

พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ฌาปนสถาน วันที่ 20 ธันวาคม 2560 กลุ่มจิตอาสาเฉพาะกิจร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมทำความดี ด้วยหัวใจ ช่วย…
ภาพกิจกรรม

ประชุม อบรม บรรยาย กอ.รมน. โครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดลำพูน วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยเป็นประธาน เปิดการประชุม อบรม …
ภาพกิจกรรม

วันที่ 7 ตุลาคม 2560 นายสมยศ กันทะวัง นายยกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดงานทำบุญตัดบาตรเทโวโร…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 26 ก.ค. พ.ศ. 2560  เพิ่มศักยภาพของข้าราชการ พนักงานจ้าง อาสาสมัคร อปพร. และประชาชนตำบลศรีวิชัย ให้เกิดความรู้ ความชำนาญเกิดความตระหนักในความปลอ…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดโครงการอบรมให้ความรู้การใช้อุปกรณ์กู้ชีพแก่นักเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ระดับพื้นฐาน ให้แก่นักเรี…
ภาพกิจกรรม

28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อให้บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้ ทักษะ ใ…
ภาพกิจกรรม

วันที่ 11 มิ.ย. 2560 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้จัดงานประเพณี 139 ปี ครูบาเจ้าศรีว…