เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2565
เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565