กองสวัสดิการสังคม

นางสาวกรรณิการ์  วงค์จันติ๊บ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รก. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวกรรณิการ์ วงค์จันติ๊บ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายธนาธิป อุต๊ะมา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางสาวศุภาพิชญ์ ชัยห้วยห้า
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาววิราตรี ยอดแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป