กองสวัสดิการสังคม


นางสาวอิสรีย์ โชคธนาวินวุฒิกร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

นางสาวอิสรีย์ โชคธนาวินวุฒิกร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางศศินา แสนใจบาล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายชยุตรา แก้วเรือน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นางสาวศุภาพิชญ์ ชัยห้วยห้า
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวมัลลิกา ก๋าใจ
พนักงานจ้างทั่วไป