กองสวัสดิการสังคม


ว่าที่ร้อยตรี เจษฎา หมอมูล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎา หมอมูล

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

นางสาวอิสรีย์ โชคธนาวินวุฒิกร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางศศินา แสนใจบาล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายชยุตรา แก้วเรือน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นางสาวศุภาพิชญ์ ชัยห้วยห้า
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวมัลลิกา ก๋าใจ
พนักงานจ้างทั่วไป