กองสวัสดิการสังคม


นางสาวเบญจมาศ วงศ์ต๊ะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

นางสาวเบญจมาศ วงศ์ต๊ะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกรรณิการ์ วงค์จันติ๊บ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายชยุตรา แก้วเรือน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นางสาวศุภาพิชญ์ ชัยห้วยห้า
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวมัลลิกา ก๋าใจ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาววิราตรี ยอดแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ