กองสวัสดิการสังคม

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง
รก. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายธนาธิป อุต๊ะมา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางเบญจมาศ วงศ์ต๊ะ
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ

นางสาวกรรณิการ์ วงค์จันติ๊บ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวศุภาพิชญ์ ชัยห้วยห้า
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาววิราตรี ยอดแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ