กองสวัสดิการสังคม

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง
ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย
รก. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวเบญจมาศ วงศ์ต๊ะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกรรณิการ์ วงศ์จันติ๊บ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายธนาธิป อุต๊ะมา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางสาวศุภาพิชญ์ ชัยห้วยห้า
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาววิราตรี ยอดแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ