กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวศิริพร รังสิยารมณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รก. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวศิริพร รังสิยารมณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายศุภกิจ ยอดมูลดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุดารัตน์ ชัยพูน
พนักงานจ้างทั่วไป