กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสมพล แปงชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

ว่าที่ร้อยตรี สิรเดช สิทธิเดช
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายศุภกิจ ยอดมูลดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายนิวัต ปันปะละ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางศิริกุล วงศ์ชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายกฤษดา อุตมะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ