กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง
รก. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายชยุตพงศ์ มันห้วย
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

นางสาวศิริพร รังสิยารมณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายศุภกิจ ยอดมูลดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุดารัตน์ ชัยพูน
พนักงานจ้างเหมาบริการ