กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวศิริพร รังสิยารมณ์
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
รก. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวศิริพร รังสิยารมณ์
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

นายศุภกิจ ยอดมูลดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุดารัตน์ ชัยพูน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวิทยา ปาละอ้าย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวศยามล ฟองสุยะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวมาริสา จันทราช
พนักงานจ้างเหมาบริการ