กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายโชคชัย เป็งปะนัน
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายโชคชัย เป็งปะนัน
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

ว่าที่ร้อยตรี สิรเดช สิทธิเดช
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสุธินันธ์ แสนหมื่นแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายนิวัต ปันปะละ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวศยามล ฟองสุยะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวสุวนันท์ ปั๋นโญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอภิวัฒน์ คิดธิวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายกฤษดา อุตมะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวิทยา ปาละอ้าย
พนักงานขับรถ

นายสิทธิชัย คำโสด
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวัชระ ทิศขน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสุรชาติ ชัยม่วง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายธนาวุฒิ ศรีวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ