ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

ข้อมูลการให้บริการประชาชน ปี 2566

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปสิถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สถิติการให้บริการน้ำอุปโภคและบริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สถิติผู้มาติดต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564