ประกาศ

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ผ.ถ. 6/1

ประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย แทนตำแหน่งที่ว่าง (ส.ถ./ผ.ถ. 1/13)

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย (ผ.ถ.6/1)

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย (ส.ถ.6/1)

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย (อย่างไม่เป็นทางการ) (ผ.ถ.5/8)

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย (อย่างไม่เป็นทางการ) เขต 1 (ส.ถ.5/8)

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย (อย่างไม่เป็นทางการ) เขต 2 (ส.ถ.5/8)

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย (ส.ถ./ผ.ถ. 4/5)

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลือกตั้งที่ 1 (ส.ถ./ผ.ถ. 4/5)

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ./ผ.ถ. 4/5)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 (ส.ถ./ผ.ถ. 4/4)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 (ส.ถ./ผ.ถ. 4/4)

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/1)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยฯ (ส.ถ./ผ.ถ. 4 /4)