งบประมาณรายจ่ายอื่นๆ

รายงานการโอนงบประมาณรายจ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 1 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 2 รายงานการโอนงบ…