พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2552

พระราชบัญญัติองค์การบริหาารส่วนจังหวัด พ.ศ.2562 ฉบับที่ 5

Categories: กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น