มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 29 ในวันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลาตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปร…
ดูเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลศรีวิชัย ขอประกาศการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ก.ท. ยังไม่มีผู้มาแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว …
ดูเพิ่มเติม

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล…
ดูเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดยนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย  มอบหมายให้พนักงานจ้างเหมาบริการเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ได้จัดทำโครงการปลูกผักสวนครัว…
ดูเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดยนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย  มอบหมายให้พนักงานจ้างเหมาบริการเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทั…
ดูเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดยนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย  มอบหมายให้พนักงานจ้างเหมาบริการเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศ…
ดูเพิ่มเติม