กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 ฉบับที่ 7

Categories: กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น