กฎหมายจัดตั้ง เทศบาล (ทน. ทม. ทต.)

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2562 ฉบับที่ 14

Categories: กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น