กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 6 บ้านแม่ป้อก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม