กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และชมรม อสม.หมู่ที่ 5 ร่วมกันฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และชมรม อสม.หมู่ที่ 5 ร่วมกันฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ตามมาตราการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ 5 บ้านแม่ป้อกเหนือ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม