กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ชมรม อสม.หมู่ที่ 1 ร่วมกันฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ชมรม อสม.หมู่ที่ 1 ร่วมกันฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย

ตามมาตราการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1 บ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม